Governing Body :- 

FOUNDER PRESIDENT

Shri Vijay Jawaharlal Darda
M.P. (Rajya Sabha)
Chairman & Managing Director of
Lokmat Media Ltd.
   
PRESIDENT
Shri Devendra Vijay. Darda
Executive Director,
Lokmat Media Ltd., Nagpur.
   
VICE PRESIDENT
Shri. Rajesh Sureshdada Jain
Chairman EMCO
   
SECRETARY
Shri Kishor Sureshchandra Darda
Yavatmal Dist. Incharge
Lokmat Media Ltd., Nagpur
Renowned Social Worker
   
JOINT SECRETARY
Shri. Prof. Shankar T. Sangle
Ex. Principal
Amolakchand Mahavidyalaya,Yavatmal
   
MEMBERS
shri Prakash Dhanraj Chopda
Chartered Accountant
Reknowned Social Worker
Shri Rishi R. Darda
Director
Lokmat Media Ltd.,Nagpur
Shri. Lav Kishor Darda
Member
Smt. Madhuri Vinod Bora
Member
Shri Manikrao R. Bhoyar
Reknowned Social Worker & Journalist.
Mrs. Neena Ashok Jain
Member
Mrs. Tarabai Vrushabhdas Chordiya
Member