Board Exam Result :- 

Std X Last Years Result
-Year -No. of Students Pass Percentage
-2019 129 100
-2018 130 100
-2017 128 100
-    
-    
   
7th batch ( 2015-16 )
-Sr. No. -Name -Percentage
-1 Janvi Rathi -99.60%
-2 Saurabh Thokade -99.00%
-3 Vedant Deshpande -99.00%
-4 Aditya Ambedkar -98.80%
-5 Caitanya Chawak -98.80%
6th batch ( 2014-15 )
-Sr. No. -Name -Percentage
-1 Vaidahi Dahake -98.20%
-2 -Aishwarya Kalmegh -98.00%
-3 -Sahil Walke -97.60%
-4 -Anisha Hande -96.60%
-5 -Pratham Regundwar -96.60%
5th batch ( 2013-14 )
-Sr. No. -Name -Percentage
-1 -Kartik Wagh -95.80%
-2 -Bhakti Khakkar -95.40%
-3 -Priyanka Bajoriya -94.20%
-4 -Ashutosh Ade -93.80%
-5 -Sanskruti Bajoriya -93.80%